Regulamin sklepu

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy działający pod adresem BlizejNatury.net  jest prowadzony przez Sklep Spożywczy Biżej Natury Jolanta Ćwik, pod adresem: 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19; NIP: 778-008-30-10, REGON: 632117336 zwanym dalej Sprzedającym.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu oraz przez zamówienia telefonicznie.

§2 Warunki składania zamówienia

 

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej sklepu: blizejnatury.net lub telefonicznie pod numerem 795 020 091. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia informacji, opcjonalnie wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane na podany przez Kupującego adres e-mail lub telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

§3 Ceny, promocje i wyprzedaże

 

Wszystkie ceny na BlizejNatury.net wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bez uprzedniego informowania o tym Kupującego. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.

Z cen promocyjnych Klient może skorzystać tylko w czasie trwania promocji i na produkty objęte promocją. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem.

Kupujący ma prawo zamówienia produktów z wyprzedaży do wyczerpania zapasów produktów znajdujących się na wyprzedaży.

Prezentowana oferta cenowa na stronie internetowej ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

§4 Rabaty i kupony wartościowe udzielane w sklepie

 

O wielkości rabatu przyznanego Kupującemu decyduje Sprzedający.

§5 Płatności, rozliczenia i faktury

 

Kupujący dokonuje zapłaty za towar za pomocą przelewu bankowego (przedpłata) lub przy odbiorze.

Jeżeli Kupujący nie dokona przelewu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sprzedającego.

W przypadku wystąpienia nadpłaty lub w przypadku gdy towar został zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem, kwota nadpłaty może zostać wykorzystana na kolejne zakupy lub na życzenie Kupującego zwrócona przelewem bankowym na podany przez niego rachunek.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, dołączane do przesyłki

§6 Koszt i warunki dostawy

 

Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej.

Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest podawany przez system sklepu. Poprzez wysłanie zamówienia Kupujący akceptuje koszt dostawy.

Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie i dotyczy dni roboczych. Termin ten biegnie od daty otrzymania wpłaty na konto Sprzedającego.

Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli nowy termin dostawy nie jest dla niego do zaakceptowania.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta, firmy kurierskiej.

W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości Kupujący.

§7 Reklamacje i zwroty

 

Kupujący ma 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki na rezygnacje z zakupu, bez podania przyczyny. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Do towaru musi być dołączona faktura oraz pisemne oświadczenie o zwrocie towaru.

Zwracać towar można osobiście lub wysyłając towar na adres siedziby: 61-561 Poznań, ul. Wierzbięcice 17. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sprzedający może zaoferować Kupującemu odbiór towaru, podając jednocześnie koszt odbioru towaru. Odbiór towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Po otrzymaniu towaru oraz podpisanej faktury korygującej, Sprzedający przekaże kwotę równą wartości zwróconych towarów na konto Kupującego w sklepie lub na życzenie Kupującego zostanie ona zwrócona przelewem bankowym na podany przez Kupującego rachunek. Koszty dostawy towaru do Kupującego nie podlegają zwrotowi.

Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Kupujący po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk przesyłki według listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki. W sytuacji gdy Kupujący ma zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem, powinien on sporządzić protokół odbioru potwierdzony przez osobę wykonującą transport lub spisać zastrzeżenia na liście przewozowym w obecności kuriera lub kierowcy.

Na podstawie protokołu odbioru lub listu przewozowego z zapisanymi uwagami, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów i zaprzestania produkcji), Sprzedawca zaoferuje do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty lub zwróci pieniądze.

W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby firmy BlizejNatury.net  w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT).

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Zdjęcia znajdujące się przy opisach produktów, publikowane na stronach sklepu internetowego, nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Mają one na celu ogólne zorientowanie klienta co do niektórych wizualnych cech produktu. Różnica dostarczonego towaru i zdjęcia nie może być powodem zakwalifikowania towaru przez Kupującego jako niezgodnego z zamówieniem.

Opis sprzedawanych towarów jest przygotowywany w oparciu o informacje dostarczone przez producentów lub importerów danych towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje, jeżeli zostały one podane zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta lub importera.

§8 Dane osobowe

 

Każdy Kupujący ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sprzedającemu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sprzedającego za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Sprzedający będzie wykorzystywał dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów.

Sprzedający może również wykorzystać dane osobowe w celach marketingowych, jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę. Kupujący może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach marketingowych.

Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Skutki ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim lub nieprawidłowego zabezpieczenia ponosi Kupujący.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

 

W przypadku rozbieżnościami pomiędzy informacjami na stronie sklepu a postanowieniami Regulaminu, za wiążące bierze się zapisy Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2015.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy kupna sprzedaży. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd Okręgowy Poznań.